یادداشت

خروج ورزش آبیک از وضعیت قرمز!

مرتضی محمدی / دکترای تربیت بدنی و مدرس دانشگاه

بیشتر بخوانید

تمرکززدايی و نقش شهرهای کوچک

منظور از شهرهای کوچک، شهرهايی است که کمتر از 10 هزار تا 50 هزار نفر جمعيت دارد و دارای بعضی از کارکر...

بیشتر بخوانید

الفبای توسعه پایدار شهری

تحقق توسعه پایدار در فضا شهری با چالش مواجه است بنابراین بایستی راهکارهای حل این مسائل را با دیدی سی...

بیشتر بخوانید