شناسه : 814
شنبه 17 مهر 1395 ساعت 12:01 2016-10-8 12:01:11
متقاضیان می توانند برای دریافت و ارائه اسناد مناقصه در ساعات اداری به ساختمان شهرداری آبیک واقع درخیابان طالقانی- طبقه اول - واحد مالی مراجعه نمایند.
متقاضیان می توانند برای دریافت و ارائه اسناد مناقصه در ساعات اداری به ساختمان شهرداری آبیک واقع درخیابان طالقانی- طبقه اول - واحد مالی مراجعه نمایند.

به گزارش [ صدای آبیک ] متن این آگهی به شرح زیر است:

آگهی مناقصه عمومی (تجدید شده)

شهرداری آبیک در نظر دارد پیرو صورتجلسه کمیسیون هیات عالی معاملات مالی شهرداری مورخ 14/7/95 و به استناد مجوز شماره 1173 مورخ 20/6/1394 صادره از سوی شورای اسلامی محترم شهر آبیک نسبت به واگذاری واحد اجرائیات و پلیس ساختمان شهرداری به شرکت‌ها و موسسات واجدالشرایط دارای صلاحیت و دارای رتبه از اداره کار و امور اجتماعی و یا پلیس پیشگیری ناجا واگذار نماید، لذا کلیه شرکتها و موسساتی که دارای صلاحیت در رشته خدمات شهری می‌باشند می‌توانند حداکثر هفت روز پس از انتشار آگهی فوق‌الذکر با در دست داشتن گواهی صلاحیت کار و رتبه از اداره کار و امور اجتماعی و یا پلیس پیشگیری ناجا برای دریافت و ارائه اسناد مناقصه در ساعات اداری به ساختمان شهرداری آبیک واقع درخیابان طالقانی- طبقه اول - واحد مالی مراجعه نمایند.

ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک و یا کلیه پیشنهادات مخــتار بــوده و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشند و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

علیرضا ربانی شهردار آبیک

اضافه کردن دیدگاه جدید